Llei Wert, en la direcció equivocada

Article publicat al diari El Punt-Avui el 21 de juny de 2013

 

S’ha escrit molt en les darreres setmanes sobre el projecte de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) o Llei Wert. En aquest article no entraré a valorar un dels aspectes clau i més comentats, el de l’atac al sistema d’immersió lingüística de Catalunya. Intentaré només analitzar, des de la perspectiva de la política educativa, quins són al meu entendre alguns dels errors i de les mancances de la Llei, confrontant el projecte amb les necessitats del sistema educatiu i les tendències d’una educació  pel segle XXI.

 

En primer lloc, una vegada més ens allunyem dels països amb polítiques educatives avançades per l’obsessió reformista i reglamentista. Des de l’adveniment de la democràcia i incloent la LOMCE, Espanya ha vist néixer una nova llei educativa cada quatre anys i mig, una autèntica bogeria sense precedents al món occidental. Algunes de les lleis ni han pogut ser desplegades i menys encara avaluats els seus resultats i impactes. Contrastem aquest fet, per exemple, amb Finlàndia, on el sistema educatiu s’ha transformat mitjançant un procés sostingut i coherent que ha durat pràcticament 40 anys, amb grans unanimitats socials i entre la pròpia comunitat educativa. Per acabar-ho d’adobar, es tracta d’una Llei que neix sense consensos, amb tota la comunitat educativa i tot l’espectre polític en contra: una Llei, doncs, que de ben segur tindrà novament un curt recorregut.    

 

Pel que fa al finançament, la Llei també neix coixa per no dir totalment mutilada des de l’inici. La memòria econòmica del projecte fa una mena de brindis al sol quan deixa bona part del finançament de la reforma en mans dels fons europeus. Alhora, els fets són contundents: la despesa educativa en primària i secundària és a Espanya del 3.1% del PIB, cinc punts per sota de la mitjana dels països de la Unió Europea. Des de l’arribada del PP al govern, s’han retallat 5.212 milions d’EUR en educació: 487 el desembre de 2011, 663 menys en els pressupostos del 2012, 3.736 milions arrel del Reial Decret Llei 14/2012 de mesures de racionalització de la despesa pública en educació, i 326 milions menys en els pressupostos de 2013. 

 

Si atenem a la necessitat de fomentar l’autonomia educativa en tots els seus estadis  per poder adequar-se a necessitats i situacions molt diverses (tant pel que respecte a les comunitats autònomes com per exemple en la necessària autonomia dels centres docents) la proposta de la LOMCE també condueix a la direcció  contrària, malgrat que en el discurs es pretengui demostrar el contrari: currículums centralitzats per tot l’Estat, revàlides i avaluacions estatals, manca de concreció en l’autonomia dels centres. On queda la competència de la Generalitat en matèria educativa? Perquè no es vol respectar la Llei d’Educació de Catalunya? Les mesures curriculars tendeixen a reduir enormement l’autonomia dels centres educatius i del professorat, un cop més en contra de models educatius d’èxit on l’autonomia i la capacitat d’acció a nivell de centres i de territoris són peces cabdals.

 

Sens dubte, la capacitat i professionalitat dels docents és un factor clau d’èxit de qualsevol sistema educatiu. En aquest terreny, la Llei Wert no aporta grans novetats, més enllà d’afegir complexitat i traves a la ja difícil feina d’ensenyar. Tot això sense tenir en compte que durant el curs 2011-2012 l’escola pública va reduir en 2.870 el nombre de docents per atendre a 116.272 alumnes més.    

Finalment, aspectes claus per l’educació del futur del nostres nens i joves, tals com la creativitat, la innovació, la flexibilitat o el treball cooperatiu són pràcticament bandejats de la norma, tot i que sí es tracta i es proposa encertadament aprofundir en la formació dual i en l’aprenentatge pràctic.

 

Com deia molt encertadament fa uns dies l’ex Conseller d’educació i universitats, Joan Manuel del Pozo, el ministre del conjunt mor a mans de l’ideòleg compulsiu d’una partUn seguit de raons que mereixen la desaprovació radical de la Llei i que no atenen adequadament els reptes de l’educació del present i del futur.


Wert, dirección y ley equivocadas

Artículo publicado en el diario El Punt-AVUI el día 21 de junio de 2013


Se ha escrito mucho en las últimas semanas sobre el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) o Ley Wert. En este artículo no voy a entrar a valorar uno de los aspectos clave y más comentados, el del ataque al sistema de inmersión lingüística de Cataluña. Intentaré sólo analizar, desde la perspectiva de la política educativa, cuáles son en mi opinión algunos de los errores y de las carencias de la Ley, confrontando el proyecto con las necesidades del sistema educativo y las tendencias de una educación para el siglo XXI.


En primer lugar, una vez más nos alejamos de los países con políticas educativas avanzadas por la obsesión reformista y reglamentista. Desde el advenimiento de la democracia e incluyendo la LOMCE, España ha visto nacer una nueva ley educativa cada cuatro años y medio, una auténtica locura sin precedentes en el mundo occidental. Algunas de las leyes ni han podido ser desplegadas y menos aún evaluados sus resultados e impactos. Contrastamos este hecho, por ejemplo, con Finlandia, donde el sistema educativo se ha transformado mediante un proceso sostenido y coherente que ha durado prácticamente 40 años, con grandes unanimidades sociales y entre la propia comunidad educativa. Por si fuera poco, se trata de una Ley que nace sin consensos, con toda la comunidad educativa y todo el espectro político en contra: una Ley, pues, que seguro tendrá nuevamente un corto recorrido.


En cuanto a la financiación, la Ley también nace coja por no decir totalmente mutilada desde el inicio. La memoria económica del proyecto hace un brindis al sol cuando deja buena parte de la financiación de la reforma en manos de los fondos europeos. Asimismo, los hechos son contundentes: el gasto público en educación fue el año 2010 en España del 5% del PIB (y, atención, en Cataluña del 4.1%) por debajo de la media del 5.4% de los países de la Unión Europea. Desde la llegada del PP al gobierno, se han recortado 5.212 millones de EUR en educación: 487 en diciembre de 2011, 663 menos en los presupuestos de 2012, 3.736 millones raíz del Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en educación, y 326 millones menos en los presupuestos de 2013.


Atendiendo a la necesidad de fomentar la autonomía educativa en todos sus estadios para poder adecuarse a necesidades y situaciones muy diversas (tanto respecto a las comunidades autónomas como por ejemplo en la necesaria autonomía de los centros docentes) la propuesta de la LOMCE también conduce a la dirección contraria, aunque en el discurso se pretenda demostrar lo contrario: currículos centralizados para todo el Estado, reválidas y evaluaciones estatales, falta de concreción en la autonomía de los centros. ¿Dónde queda la competencia de la Generalitat en materia educativa? ¿Porque no se quiere respetar la Ley de Educación de Cataluña? Las medidas curriculares tienden a reducir enormemente la autonomía de los centros educativos y del profesorado, una vez más en contra de modelos educativos de éxito donde la autonomía y la capacidad de acción a nivel de centros y de territorios son piezas fundamentales.


Sin duda, la profesionalidad y la competencia de los docentes es un factor clave de éxito de cualquier sistema educativo. En este terreno, la Ley Wert no aporta grandes novedades, más allá de añadir complejidad y trabas a la ya difícil tarea de enseñar. Todo ello sin tener en cuenta que durante el curso 2011-2012 la escuela pública redujo en 2.870 el número de docentes para atender a 116.272 alumnos más.


Finalmente, aspectos claves para la educación del futuro de nuestros niños y jóvenes, tales como la creatividad, la innovación, la flexibilidad o el trabajo cooperativo son prácticamente desterrados de la norma, aunque sí se trata y se propone acertadamente profundizar en la formación dual y en el aprendizaje práctico.


Como decía muy acertadamente hace unos días el ex Consejero de educación y universidades de la Generalitat, Joan Manuel del Pozo, el ministro del conjunto muere a manos del ideólogo compulsivo de una parte. Una serie de razones que merecen la desaprobación radical de la Ley y que no atienden adecuadamente los retos de la educación del presente y del futuro.